คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพัทธกานต์ ตุ้ยดง
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยรัตน์ รินทร์สกุล
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุทันย์ ศรีใจพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ และคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ และครอบครัว
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า พิชัย ใจเย็น
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้านายสุชาติ การิวงษ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อุทัย เต๋จ๊ะ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า สุกานดา นาคะปักษิณ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า Sirada Romano
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธนกฤต อุดมพรสุขสันต์
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ประยุ
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ประยุ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะพงศ์ แจ้งพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จันทิมา แจ้งพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นพดล แจ้งพร
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า สมเพียร ชโลธร
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว ลิ้มตระกูล
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Nakharin Saiplio
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า Bilal Khalid
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายสนธิ นราเขมอนันต์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กัมปนาท
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ณธกร ไชยกาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รัชดาภรณ์ หนูนิล