คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า g
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า b
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎา แก้วมณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติกานต์ รัตนสมบูรณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสำเนียง ประยุทธเต
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อิทธิกร มีบุญลือ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ นิลราช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปานธศิลป วัดสอน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพฤศจิ อุ่นอก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรชัย ศรีสุวงศ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเณศธิภนธ์ อนันท์อัครเดชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเณศธิภัทธ์ อนันท์อัครเดชา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวหัสรามนท์ อนันท์อัครเดชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายประจักษ์ วงษ์ศักดา
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชดาภรณ์ หนูนิล