คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวเตชะสาย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จักร์ชัย เตชะสาย
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Jakchai Teachasao
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า MR.JAKCHAI TEACHASAI
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายจักร์ชัย เตชะสาย
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า Mr. Charan, Mrs. Sali and Ms. Zazithorn Ruengchinda
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชินภานุ ไชยกาล
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ประเสริฐ เอมรัตน์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ปานวาสน์ วงษ์รักษ์
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศุภลักษณ์ สาลีเกิด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวิลาาวรรรณ ศรีสิทธิ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ ชาติวิญญู
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นส.กณิชชา เขียวสอาด
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า Jasjira kamfu
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Jajira kamfu
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สุพิพัฒน์ เวชมงคลกร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนา เปี่ยมแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจินตนา ปิดพยันต์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า คมกฤช บุดดีเลิศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Ratchadaporn Noonil
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชดาภรณ์ หนูนิล