คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ดนัยเทพ พันธ์คำ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธนา ภาณุมาภรณ์
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า พรชัย หอมชื่น
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชาญธวัช ชื่นมัจฉา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วนิตา บุญภิรักษ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชวลิต สุมิตรากิจ
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายภาสกร ประถมบุตร
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี และครอบครัว
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศศภัทร ปิติเสรีกุลและครอบครัว
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมพฤทธ์​ กิตติญาณและครอบครัว
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิรินทร ไตรยวงค์
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมพฤทธ์​ กิตติญาณ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ธนกฤต อุดมพรสุขสันต์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ทวีศักดิ์ รักใหม่
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า สมบูรณ์ รักใหม่
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ย่อง บัญชาพัฒนศักดิ์ดา
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ธีรนาฎ ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธีรภัทร ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อัธยาศัย ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ปราณี ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วิเชียร ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า วชิระ ด้วงเกื้อ
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชัยสิริน ฉายเหมือนวงศ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ภัคภร กาญจนสกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ภัคภร กาญจนสกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นัยนา แสงสร้อย
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า วิชิต สังหิตกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะพงศ์ แจ้งพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จันทิมา แจ้งพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นพดล แจ้งพร
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นิพนธ์ เกตุแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ ศรีมา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายนรเศรษฐ พัฒน์ใหญ่
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.สุธิวัส ไผ่แก้ว
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า วนิสรา ศรีประไพ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิตตภู พูลวัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิรายุ นิ่มสกุล
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า สุรีรัตน์ แก้วใหญ่
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายเอนก เหล่าศิริวงศ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ยุพา บัวธรา
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า อรสา ชูวงศ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสมโภช ทองสุก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสมโภช ทองสุก
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมโภช ทองสุก
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า hoi
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า Yolo
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า Yolo
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รัชดาภรณ์