คำลงนาม ชื่อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า Jarunee Nantavanotayan
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วิศวกร ปราโมทย์ โมคกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กัปตัน(เรือ) ณัฐวัฒน์ โมคกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวุฒิชัย เสณีตันติกุล
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กันต์ฤทัย เสณีตันติกุล
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.หิริ เสณีตันติกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สมฤทัย กิริ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า ดร พรรณทิพา วงศ์สุทัศน์ โมคกุล
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ลดาวัลย์ อัตตวิโรจนกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พัชรพุ่มพวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า กฤษณา มัลลาณู
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า สุณิสา ฉันติกุล
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุรีย์ จันทร์เจริญสิน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระ ประสมแสง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สาวิตรี ณ ป้อมเพ็ชร์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.โสภิดา ณ ป้อมเพ็ชร์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายเควิน อาราน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ทรงศรี ณ ป้อมเพ็ชร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรตระการ ทัมพากร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรตระการ ทัมพากร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรประพาฬ ทัมพากร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรประพาฬ ทัมพากร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิวลี เนียวกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วินิตย์ นพคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วรรณา นพคุณ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า มุกดา พัฒนะเอนก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จินทนา จันทร์เจริญสิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จินทนา จันทร์เจริญสิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางรัศมี ไชยนันทน์
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ยุพิน จันทร์เจริญสิน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรพรรณ ณ ระนอง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรพรรณ ณ ระนอง
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณี กลศาสตร์เสนีและครอบครัว
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า World Buddhist Scout Brotherhood
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธีรนุช ณ ระนอง
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า นันทา อ่วมกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รัชนีวรรณ ศิรินาวิน
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นิษฐบดี เศรษฐาจารุนันท์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสุเมธ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พรรณสิยา ประภาพรพันธ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พรรณสิยา ประภาพรพันธ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พรรณสิยา ประภาพรพันธ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พรรณสิยา ประภาพรพันธ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า สิริรัตนารัศมี​ อบแพทย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายลาดหญ้า อูริยา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ชยพล ปราบปปรามและครอบครัว
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สิริลักษณ์ เกษมสวัสดิ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พญ รุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวิทย์ เจนธนากุล และครอบครัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวิทย์ เจนธนากุล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นิคม บุญโญรส
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางชื่นสุข จันทรเมธีกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางชื่นสุข จันทรเมธีกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอำไพ รังน้อย
ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.นันทศักดิ์ มิตรน้อย
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภัทริน พะลานุกูล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า อมร กิจเชวงกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า สุเมธ ราษี จินดาวัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ข้าพระพุทธเจ้า นายชินภานุ ไชยกาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชดาภรณ์ หนูนิล